Warunki handlowe

WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY firmy Mercel, cutting knives s.r.o.

Zawarcie umowy

Wszelkie oferty nie są wiążące. Wszelkie umowy nabywają mocy prawnej w chwili, gdy zostaną podpisane. Wszystkie zamówienia, które otrzymujemy i w przypadku wszystkich przyszłych zamówień, decydujące są wyłącznie nasze warunki, jeżeli nie zostały poczynione inne ustalenia na piśmie. Złożone zamówienia są odnośnie warunków zamieszczonych w formularzu zamawiającego/zleceniodawcy za każdym razem uznawane za do realizacji zgodnie z naszymi warunkami, nawet wówczas, kiedy w wyraźny sposób nie odrzucimy warunków zamawiającego/zleceniodawcy. Nasze warunki są zasadniczo uznane za przyjęte w chwili przejęcia dostarczonego towaru.

Ceny

Potwierdzone przez nas ceny to ceny stałe (obowiązujące). W przypadku znacznej zmiany sytuacji gospodarczej, np. podwyższenia opłat i/lub cen materiału lub w razie wystąpienia okoliczności siły wyższej, zastrzegamy sobie prawo do dopasowania naszych cen do nowej rzeczywistości. Jeżeli nie przedstawiliśmy oferty specjalnej, mamy prawo do naliczania najkorzystniejszej ceny dziennej, a to również za usługi na zlecenie. Podane ceny obejmują dostawę z miejsca produkcji, bez opakowania; pokrycie kosztów dostawy stanowi przedmiot oddzielnych ustaleń.

Wysyłka, przeniesienie ryzyka

W przypadku braku wcześniejszych ustaleń, pakowanie, wysyłka i wybór środków transportu leży po naszej stronie. Koszty opakowania liczone są w wysokości własnych kosztów ogólnych i opakowania nie są przyjmowane z powrotem. Wysyłka towaru odbywa się zawsze na odpowiedzialność zleceniodawcy - odpowiedzialność przechodzi na niego w chwili przekazania towaru poczcie, przewoźnikowi kolejowemu lub firmie spedycyjnej lub w chwili odbioru towaru od jego załadowania i to również wtedy, gdy ustalona dostawa towaru została z góry zapłacona. Mamy prawo do realizacji zamówień częściowych w rozmiarze, jaki można słusznie od zleceniodawcy oczekiwać. Dopuszczalne i praktykowane w branży są dostawy towaru o większej lub mniejszej objętości niż ustalona.

Termin dostawy

Wskazane terminy dostawy nie są wiążące: roszczenia odszkodowawcze z powodu opóźnionej dostawy są wykluczone.

Warunki płatności

Jeżeli na fakturze nie podano innej informacji, zasadniczo termin płatności naszych faktur wynosi 30 dni od daty wystawienia, bez konieczności wysyłania oddzielnego upomnienia. Płatności należy wykonywać w walucie EUR bez jakichkolwiek odliczeń związanych z miejscem dokonywania płatności gotówkowej do rąk własnych dostawcy, przed upływem 30 dni od daty wystawienia faktury - również w przypadku dostaw częściowych. Zniżka z tytułu szybkiego opłacenia faktury w wysokości 2 % przyznawana jest jedynie w przypadku, gdy płatność zostanie dokonana niezwłocznie po dostawie towaru, przed upływem 8 dni od daty wystawienia faktury i to w gotówce, za pomocą czeku lub przelewem bankowym. Przy kolejnych płatnościach zniżka za szybkie opłacenie faktury nie jest przyznawana. Za usługi naprawcze i na zlecenie zniżki za szybkie opłacenie faktury nie są przyznawane. Przyjmowanie weksli i czeków odbywa się wyłącznie w celu realizacji płatności, koszty ich dyskontowania i wypłacenia ponosi nabywca. Faktury korygujące wystawiane są w dniu wpłynięcia opłaty na nasze konto, kiedy wpłacona kwota jest do naszej dyspozycji. W razie opóźnienia płatności, do którego dojdzie bez ponaglenia, płatnik będzie zobowiązany do wpłacenia na rzecz banku normalnych odsetków od zaległych płatności i to z zastrzeżeniem obowiązku pokrycia kolejnych potencjalnych poniesionych strat. Dostawa do dotąd nieznanego klienta odbywa się jedynie na podstawie płatności z góry lub w formie przesyłki za pobraniem.  Specjalne narzędzia dostarczamy takim klientom tylko na podstawie wpłaconej zaliczki, przy czym rozliczenie wpłaconej zaliczki zostanie przeprowadzone dopiero w momencie realizacji ostatniej części dostawy. Utrata płynności finansowej nabywcy lub niedotrzymanie ustalonych warunków płatności uprawnia nas do ich zmiany. W przypadku wstrzymania płatności lub bankructwa nabywcy, cena zakupu jest płatna natychmiast. Wstrzymanie płatności przez nabywcę i jej rozliczenie na poczet zaległych płatności nabywcy są wykluczone.

Zastrzeżenie prawa własności

Wszystkie dostarczone towary pozostają naszą własnością aż do całkowitego zaspokojenia wszystkich roszczeń (towar z zastrzeżonym prawem własności) i to również gdyby doszło do konkretnych wpłat na poczet naszych ściśle określonych roszczeń. Jeżeli nabywca nie ma opóźnienia z ich pokryciem, nabywca może towar z zastrzeżeniem prawa własności sprzedać, zmodyfikować lub ewentualnie zamontować w maszynie jedynie w ramach zwykłych relacji handlowych. Roszczenia nabywcy z tytułu sprzedaży naszego towaru z zastrzeżeniem własności wraz z wszystkimi dodatkowymi prawami, nabywca od tego momentu przekazuje w pełnej wysokości nam, bez względu na to, czy do sprzedaż została dokonana na rzecz jednego czy większej liczby nabywców. W przypadku montażu naszych narzędzi do większych kompleksów (maszyn), nabywamy do takich maszyn prawo współwłasności. Oddanie naszych towarów w zastaw lub przeniesienie prawa własności do nich na inny podmiot będący poręczycielem długu nie jest możliwe bez naszej uprzedniej zgody przed całkowitym opłaceniem towarów.

Reklamacje z tytułu wad i gwarancja

Reklamacje z tytułu wad powinny zostać złożone niezwłocznie po otrzymaniu towaru i to w formie pisemnej, faksem lub mailem.  Reklamacje otrzymane po upływie 8 dni od daty otrzymania towaru lub później nie będą brane pod uwagę. Towary objęte reklamacją powinny zostać do nas odesłane w celu dokonania oceny. W przypadku uzasadnionych reklamacji zastrzegamy sobie prawo po uprzednim zwróceniu towaru dostarczyć towar zastępczy za towar objęty reklamacją i nie uznajemy żadnych innych roszczeń.

Sąd właściwy, miejsce realizacji zlecenia itd.

Miejscem realizacji dostaw i płatności, a także miejscem jurysdykcji terytorialnej jest Hradec Králové. Umowa zostaje zawarta również w przypadku, gdy niektóre z jej postanowień są lub będą nieważne, co nie prowadzi do utraty nieważności wszystkich warunków umowy ani nie zwalnia nabywcy z obowiązku wypełniania pozostałych postanowień.

Prosimy o uwzględnienie niżej wymienionych zmian, obowiązujących w uzupełnieniu do naszych standardowych warunków handlowych.
1. Towar pozostaje w posiadaniu sprzedającego aż do całkowitego opłacenia roszczeń sprzedającego wraz z dodatkowymi wymaganymi opłatami, roszczeniami odszkodowawczymi i roszczeniami z tytułu spieniężenia czeków i weksli.
2. Zastrzeżenie prawa własności jest ważne również w przypadku, gdy poszczególne roszczenia sprzedającego zostaną wliczone do limitu kredytowego, którego pozostała kwota zostanie wyliczona i zatwierdzona.
3. Jeżeli nabywca wykorzysta towar z zastrzeżonym prawem własności do zmontowania nowej ruchomości, takie wykorzystanie jest na rzecz sprzedawcy i nie wynikają z niego żadne zobowiązania sprzedawcy. Nowa ruchomość stanie się majątkiem sprzedawcy. Sprzedawca zyska w wyniku obróbki, połączenia lub wykorzystania towaru z towarem, który nie jest jego własnością, współwłasność do nowego przedmiotu w stosunku, w jakim się ma wartość jego towaru z zastrzeżeniem prawa własności do wartości nowego przedmiotu.
4. Nabywca jest uprawniony do odsprzedaży, dalszej obróbki lub wbudowania towaru z zastrzeżeniem prawa własności jedynie z uwzględnieniem niżej wymienionych postanowień i jedynie pod warunkiem, że roszczenia zgodnie z punktem 6 również przejdą faktycznie na sprzedającego.
5. Prawo nabywcy do sprzedaży, obróbki lub wbudowania towarów z zastrzeżeniem prawa własności w ramach normalnych kontaktów handlowych zostaje mu odebrane przez sprzedawcę w wyniku trwałego pogorszenia sytuacji finansowej nabywcy, jednak najpóźniej w momencie zatrzymania płatności od nabywcy lub złożenia projektu o rozpoczęcie lub rozpoczęcia postępowania upadłościowego lub postępowania pojednawczego w sprawie jego majątku.
6. a) Nabywca niniejszym przenosi roszczenia ze sprzedaży towaru z zastrzeżonym prawem własności z wszystkimi dodatkowymi prawami na rzecz sprzedającego. b) W przypadku, gdy doszło do obróbki, połączenia lub wykorzystania towaru z innym towarem i sprzedawca zyskał prawo współwłasności do nowego towaru w wysokości przez siebie fakturowanej kwoty, przysługuje mu proporcjonalna część (roszczenie) ceny zakupu w stosunku do wartości jego praw do nowego towaru. c) Jeżeli sprzedawca wbuduje towar z zastrzeżonym prawem własności do maszyny, na nabywcę przeniesione zostaje w ten sposób powstałe prawo do zwrotu wartości towaru z zastrzeżonym prawem własności wraz w wszystkimi pozostałymi prawami w tym prawa do zabezpieczenia kredytów hipotecznych z prawem pierwokupu. Sprzedający przejmuje niniejsze powierzenie.
7. Jeżeli sprzedawca pełni swoje zobowiązania wynikające z roszczeń, ma prawo samodzielnie dochodzić przeniesionych roszczeń. Upoważnienie do windykacji ustaje w przypadku jego odwołania, jednak najpóźniej przy opóźnieniu z tytułu wpłaty nabywcy lub w razie zasadniczego pogorszenia jego sytuacji majątkowej. W takiej sytuacji nabywca upoważnia sprzedającego do informowania odbiorców podjęciu skutecznych działań i do samodzielnego windykowania płatności z tytułu roszczeń przez sprzedającego. Nabywca jest zobowiązany przedstawić na żądanie sprzedającego dokładny wykaz roszczeń, przysługujących sprzedającemu wraz z nazwami i adresami odbiorców, wysokością poszczególnych roszczeń, datami wystawienia faktur itd., a także udzielić mu wszelkich informacji, niezbędnych do wnoszenia przeniesionych roszczeń, jak też umożliwić sprawdzenie udzielonych informacji.
8. Jeżeli łączna wartość gwarancji, udzielonych przez sprzedawcę jest wyższa od jego roszczeń o ponad 10 %, sprzedający jest zobowiązany na wniosek nabywcy lub na wniosek trzeciej osoby poszkodowanej w wyniku takiej wykrytej przez sprzedającego nadwyżki udzielić gwarancji przekraczającej wysokość roszczeń zgodnie z własnym uznaniem.
9. Ostrzenie narzędzi dostarczonych przez firmę Mercel, cutting knives s.r.o.  może przeprowadzać jedynie profesjonalny serwisant. Ostrzenie narzędzi przez inną firmę niż dostawca jest możliwe, ale skutkuje automatycznym wygaśnięciem gwarancji. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie narzędzi ani za ukryte wady powstałe w wyniku nieprawidłowego ostrzenia.
10. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia spowodowane przez nasze narzędzia lub maszyny, w których zostały zamontowane.  Zagadnienia te stanowią przedmiot szkoleń BHP w danej firmie.
11. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas montażu narzędzi ani za ewentualne uszkodzenia maszyn podczas ich eksploatacji.
12. W przypadku, gdy narzędzie było ostrzone przez innego usługodawcę, gwarancja nie obejmuje naszego ostrzenia.
13. Wykresy sporządzone przez naszą firmę pozostają jej własnością intelektualną i nie mogą zostać bez jej zgody wykorzystane.