Warunki handlowe

WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW firmy Mercel, cutting knives s. r. o.

Zawarcie umowy

Wszystkie oferty mają charakter niezobowiązujący. Wszelkie uzgodnienia wchodzą w życie nie wcześniej niż w chwili potwierdzenia ich na piśmie przez firmę Mercel. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszystkie przyszłe, jak i wysłane już do nas zamówienia podlegają wyłącznie postanowieniom naszego regulaminu. W odniesieniu do warunków formularzowych zamawiającego/zleceniodawcy, realizacja wszystkich zamówień przebiega domyślnie zgodnie z regulaminem wykonawcy, nawet w przypadku braku wyraźnego odrzucenia przez niego warunków zamawiającego/zleceniodawcy. Odbiór dostarczonego towaru uznaje się za akceptację treści naszego regulaminu.

Ceny

Po potwierdzeniu ceny przez wykonawcę uzyskuje ona charakter stały (zobowiązujący). W przypadku znaczących zmian gospodarczych, takich jak podwyższenie wynagrodzeń i/lub cen materiałów lub wystąpienie siły wyższej wykonawca zastrzega sobie jednak prawo dostosowania swoich cen do zaistniałych okoliczności. Jeżeli wykonawca nie przedstawił oferty specjalnej, ma on prawo zastosować najatrakcyjniejsze stawki dzienne, również w przypadku prac za wynagrodzeniem. Podawane przez nas ceny odnoszą się do warunków dostawy „z zakładu” i nie obejmują opakowań; ewentualną płatną dostawę należy uzgodnić osobno.

Wysyłka, przekazanie ryzyka

O ile gdzie indziej nie uzgodniono inaczej, decyzja w sprawie opakowań i środków transportu pozostaje w zakresie zamawiającego. Koszty opakowań naliczone zostaną odpowiednio do kosztów operacyjnych wykonawcy, przy czym opakowania te nie podlegają zwrotowi. Ryzyko związane z wysyłką towaru ponosi każdorazowo zamawiający. Przekazanie towaru następuje w chwili jego przekazania do wysyłki drogą pocztową, koleją lub za pośrednictwem firmy transportowej, ewentualnie w chwili odbioru towaru bezpośrednio po załadunku, również w przypadku uzgodnienia odpłatnej realizacji dostawy towaru. Wykonawca uprawniony jest do realizacji dostaw częściowych w zakresie, w jakim nie uchybia to zasadom uczciwości kupieckiej. Dopuszcza się również przyjęte w branży dostawy mniejszej lub większej ilości towaru, niż uzgodniono.

Terminy dostaw

Podane terminy dostaw mają charakter niezobowiązujący, a roszczenia odszkodowawcze z tytułu opóźnionych dostaw są wykluczone.

Warunki płatności

O ile na rachunku nie podano inaczej, termin jego płatności wynosi każdorazowo 30 dni od daty wystawienia i nie wymaga oddzielnego wezwania do zapłaty. Płatności należy dokonywać w gotówce w walucie EUR, bez potrąceń, w punkcie kasowym wykonawcy, nie później niż 30 dni od daty wystawienia rachunku – dotyczy to również dostaw częściowych. Rabat w wysokości 2% z tytułu wcześniejszej zapłaty przyznany zostanie wyłącznie pod warunkiem dokonania zapłaty niezwłocznie po dostarczeniu towaru, jednak nie później niż 8 dni od daty wystawienia faktury, w formie gotówki, czeku lub przelewem. W przypadku późniejszego dokonania zapłaty rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty nie zostanie przyznany. Rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty nie obejmuje napraw i prac za wynagrodzeniem. Weksle i czeki przyjmowane są wyłącznie w celu realizacji płatności. Koszty związane z ich zdyskontowaniem i wypłatą pokrywa nabywca. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpłynięcia kwoty na rachunek sprzedającego, od którego może on dysponować wpłaconą kwotą. W razie zwłoki z płatnością – która powstaje również wtedy, gdy nie wysłano osobnego wezwania do zapłaty – dłużnik zobowiązany jest do dodatkowego uiszczenia odsetek za zwłokę w standardowej wysokości, przy czym sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu dodatkowych szkód, o ile takie powstaną. Dostawy na rzecz firmy, co do której sprzedawca nie posiada wystarczających informacji, realizowane będą wyłącznie na warunkach płatności z góry lub wysyłane jako przesyłka wartościowa z płatnością za pobraniem. Dostawy narzędzi specjalnych na rzecz takich firm realizowane będą wyłącznie pod warunkiem uiszczenia stosownej zaliczki, która rozliczona zostanie wraz z ostatnią dostawą. Pogorszenie zdolności płatniczej nabywcy lub naruszenie uzgodnionych warunków płatności jest podstawą do zmiany tychże warunków przez sprzedawcę. W razie ustania płatności nabywcy lub ogłoszenia jego upadłości cenę zakupu należy uiścić w terminie natychmiastowym. Nie dopuszcza się wstrzymywania płatności przez nabywcę i potrącania należnych kwot z jakichkolwiek przysługujących mu wierzytelności.

Zastrzeżenie własności

Dopóki nie zostaną zaspokojone wszystkie roszczenia sprzedawcy, wszelki dostarczony towar pozostaje jego własnością (zastrzeżenie prawa własności towaru), również przypadku dokonania poszczególnych płatności na rzecz zaspokojenia określonych przysługujących sprzedawcy wierzytelności. Jeżeli nabywca nie zalega z płatnością za towar, co do którego zastrzeżone zostało prawo własności, może on towar ten odsprzedać, przetworzyć lub zamontować w maszynach wyłącznie w standardowym obrocie gospodarczym. Nabywca niniejszym przenosi na sprzedawcę przysługujące mu wierzytelności z tytułu odsprzedaży zakupionego od sprzedawcy towaru, co do którego zastrzeżono prawo własności oraz prawa związane, bez względu na to, czy towar sprzedany zostanie jednemu czy kilku odbiorcom. W przypadku montażu zakupionych od sprzedawcy narzędzi w szerszych zespołach (maszynach) sprzedawca nabywa prawo współwłasności takich zespołów. Dopóki zapłata za towar nie zostanie uiszczona w pełnej wysokości, zabrania się oddawania towaru sprzedawcy pod zastaw lub przenoszenia prawa jego własności na rzecz innego podmiotu w charakterze poręczenia przysługującej mu wierzytelności, bez uprzedniej zgody sprzedawcy.

Reklamacje z tytułu wad i gwarancja

Reklamacje z tytułu wad należy wnosić niezwłocznie po odebraniu towaru, na piśmie, faksem lub w e-mailu.  Reklamacje złożone po upływie 8 dni od odbioru towaru nie będą przyjmowane. Nabywca zobowiązany jest do przesłania sprzedawcy na własny koszt podlegającego reklamacji towaru w celu jego oceny. W przypadku zasadnej reklamacji sprzedawca, po uprzednim otrzymaniu zwrotu towaru na koszt kupującego, zastrzega sobie prawo do dostarczenia bezpłatnego towaru zastępczego za towar będący przedmiotem reklamacji, nie będzie jednak akceptować żadnych dodatkowych roszczeń.

Właściwy sąd, miejsce wykonania zamówienia itp.

Miejscem wykonywania zamówień jest Hradec Králové, a właściwym miejscowo sądem jest sąd w Hradcu Králové. Umowa zachowuje ważność również wtedy, gdy niektóre z jej postanowień są lub okażą się nieważne. Taka sytuacja nie uchybia ważności pozostałych postanowień umowy i nie zwalnia nabywcy z obowiązku pełnienia pozostałych zobowiązań.

Prosimy o przyjęcie do wiadomości poniższych zmian, które stanowią uzupełnienie naszego standardowego regulaminu sprzedaży:
1. Towar pozostaje własnością sprzedawcy aż do chwili zaspokojenia w pełnej wysokości wszystkich przysługujących mu wierzytelności, włącznie z wierzytelnościami związanymi, roszczeniami odszkodowawczymi oraz prawami z czeków i wekslów.
2. Zastrzeżenie prawa własności obowiązuje również w przypadku zaliczenia poszczególnych przysługujących sprzedawcy wierzytelności na poczet kredytu kupieckiego o obliczonym i zaakceptowanym saldzie.
3. W razie przetworzenia przez nabywcę towaru, co do którego zastrzeżono prawo własności, w nową rzecz ruchomą, przetworzenie takie wykonane zostaje na rzecz sprzedawcy, z czego jednak nie ciążą na nim żadne zobowiązania. Nowa rzecz ruchoma staje się własnością sprzedawcy. W razie przetworzenia, połączenia lub zmieszania towaru z innym towarem niebędącym własnością sprzedawcy nabywa on prawa współwłasności nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości jego towaru w stosunku do łącznej wartości nowej rzeczy.
4. Nabywcy przysługuje prawo sprzedaży, dalszego przetwarzania lub włączania towaru, co do którego zastrzeżono prawo własności, w większą całość wyłącznie pod warunkiem uwzględnienia poniższych postanowień oraz rzeczywistego przeniesienia przez niego wierzytelności, o których mowa w punkcie 6, na rzecz sprzedawcy.
5. Przysługujące nabywcy w standardowym obrocie gospodarczym prawo sprzedaży towaru, co do którego zastrzeżono prawo własności, jego dalszego przetwarzania lub włączania go w większe całości wygasa wraz z cofnięciem tego prawa przez nabywcę ze względu na długotrwałe pogorszenie sytuacji majątkowej nabywcy, jednak nie później niż w chwili ustania płatności ze strony nabywcy lub wniesienia wniosku o ogłoszenie jego upadłości, ewentualnie wraz z wszczęciem sądowego lub polubownego postępowania upadłościowego.
6. a) Nabywca przekazuje niniejszym sprzedawcy wierzytelności z tytułu sprzedaży towaru, co do którego zastrzeżono prawo własności oraz prawa związane. b) W przypadku przetworzenia, połączenia lub zmieszania towaru oraz nabycia przez sprzedawcę prawa współwłasności nowego towaru proporcjonalnie do należnej mu kwoty, sprzedawcy przysługuje roszczenie proporcjonalne (wierzytelność) z ceny zakupu, w części odpowiadającej wartości jego praw do nowego towaru. c) W odniesieniu do towarów z zastrzeżonym prawem własności, które zamontowane zostaną przez sprzedawcę w określonej maszynie, sprzedawca dokonuje niniejszym przeniesienia powstałych w ten sposób praw do zapłaty równowartości towaru, co do którego zastrzeżono prawo własności oraz prawa związane, w tym prawo zastawu na towarze jako zabezpieczenia kredytu, z przysługującym pierwszeństwem wobec pozostałych praw rzeczowych. Sprzedawca przyjmuje tak przekazane wierzytelności.
7. Sprzedawca upoważniony jest do przyjmowania płatności za przeniesione wierzytelności, dopóki wywiązuje się z ciążących na nim zobowiązań do zapłaty. Upoważnienie to wygasa w drodze cofnięcia, jednak nie później niż w chwili opóźnienia zapłaty ze strony nabywcy lub w razie znaczącego pogorszenia jego sytuacji majątkowej. W razie zaistnienia takich okoliczności nabywca upoważnia sprzedawcę do powiadomienia odbiorców o dokonanym przeniesieniu wierzytelności oraz do pobierania przez niego wynikających z nich należności. Nabywca ma obowiązek przekazania sprzedawcy na jego żądanie szczegółowego wykazu przysługujących sprzedawcy wierzytelności, w którym zawierać będzie nazwiska i adresy odbiorców, wartości poszczególnych wierzytelności, daty wystawienia rachunków itp., jak również udostępnienia mu wszelkich informacji niezbędnych do zaspokojenia przeniesionych wierzytelności oraz umożliwiających weryfikację przekazanych danych.
8. Jeżeli łączna wartość udzielonych sprzedawcy zabezpieczeń przekracza wartość przysługujących mu wierzytelności o ponad 10%, sprzedawca, na żądanie nabywcy lub osoby trzeciej dotkniętej udzielonym sprzedawcy nadzabezpieczeniem, zobowiązany jest do zwolnienia wybranych przez niego zabezpieczeń, których wartość przekracza wartość wierzytelności,
9. Ostrzenie dostarczonych przez firmę Mercel, cutting knives, s. r. o. narzędzi należy zlecać wyłącznie firmom specjalistycznym. Ostrzenie narzędzi przez inne firmy niż firma dostawcy jest dopuszczalne, skutkuje jednak wygaśnięciem gwarancji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia narzędzi lub wady ukryte powstałe wskutek nieprawidłowego ostrzenia.
10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała spowodowane przez dostarczone przez nią narzędzia lub maszyny, w których narzędzia te zostały zamontowane.  Temat ten należy omówić w ramach szkolenia BHP w danej firmie.
11. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas montażu narzędzi ani za uszkodzenia pracujących maszyn, o ile takie powstaną.
12. Gwarancja nie obejmuje ostrzenia narzędzia przez firmę Mercel, jeżeli wcześniej jego ostrzenia dokonała inna firma.
13. Wykonana przez firmę dokumentacja w postaci rysunków pozostaje jej własnością intelektualną i zabronione jest jej wykorzystywanie bez zgody firmy.