Obchodní podmínky

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY firmy Mercel,cutting knives s.r.o.

Uzavření smlouvy

Veškeré nabídky jsou nezávazné. Veškeré dohody se stanou právně účinné až tím, pokud je písemně potvrdíme. Pro všechny zakázky, které nám jsou zasílány a pro všechny budoucí zakázky jsou rozhodující výhradně naše podmínky, pokud nebylo písemně sjednáno nic jiného. Udělené zakázky se ohledně formulářových podmínek zadavatele/objednatele vždy považují za realizované v souladu s našimi podmínkami, i pokud platnost podmínek zadavatele/objednatele výslovně neodmítneme. Naše podmínky se principiálně považují za akceptované přijetím dodaného zboží.

Ceny

Námi potvrzené ceny jsou fixními (závaznými) cenami. Při výrazných hospodářských změnách, např. zvýšení mezd a/nebo cen materiálu nebo v případě zásahu vyšší moci si však musíme vyhradit právo na přizpůsobení našich cen novým poměrům. Pokud jsme neučinili speciální nabídku, jsme oprávněni účtovat nejvýhodnější denní ceny, a to i při námezdních pracích. Naše ceny se rozumí v dodací paritě „dodávka z místa výroby“, kromě balení; případná vyplacená dodávka musí být sjednána separátně.

Odeslání, přechod rizik

Nebude-li separátně sjednáno jinak, jsou balení, odeslání a zvolený přepravní prostředek ponechány na naší volbě. Obaly se vyúčtují ve výši vlastních režijních nákladů, nejsou však přijímány zpět. Zboží odesíláme vždy na nebezpečí objednatele - riziko na něj přechází, jakmile předáme zboží k poštovní přepravě, železniční přepravě nebo spediční firmě, popř. při vyzvednutí zboží jakmile bude zboží naloženo, a to i kdyby bylo sjednáno dodání zboží vyplaceně. Jsme oprávněni realizovat dílčí dodávky v rozsahu, který lze spravedlivě od objednatele požadovat. Přípustné jsou i v branži obvyklé dodávky vyššího nebo nižšího než sjednaného objemu zboží.

Dodací doba

Uvedené dodací doby jsou nezávazné: uplatňování nároků k náhradě škody z důvodu opožděné dodávky je vyloučeno.

Platební podmínky

Není-li v nich uvedeno nic jiného, jsou naše faktury principiálně splatné 30 dnu po dni jejich vystavení, aniž by to vyžadovalo separátní upomínku. Platby je třeba uhradit v měně EUR bez jakékoli srážky platebnímu místu dodavatele v hotovosti, nejpozději však 30 dnů po datu vystavení faktury - a to i u dílčích dodávek. Sleva při brzké platbě ve výši 2 % se přiznává jen tehdy, pokud k platbě dojde neprodleně po dodávce zboží, nejpozději však do 8 dnů od data vystavení faktury, a v to v hotovosti, šekem nebo bezhotovostním převodem. Při pozdějších platbách nelze slevu za brzkou platbu přiznat. U oprav a námezdních prací se slevy za brzkou platbu neposkytují. K akceptování směnek a šeků dochází jen k realizaci plateb, náklady jejich diskontování a proplacení přitom hradí kupující. K dobropisu dochází v den připsání částky na náš účet, v němž máme uhrazenou částku k dispozici. V případě zpoždění platby k nimž dojde i bez separátní upomínky, bude po plátci požadována i úhrada v bankovní branži obvyklého úroku z prodlení, a to s výhradou uplatnění refundace další případně vzniklé újmy. Dodávka blíže neznámé firmě se uskuteční jen po platbě předem nebo jako cenná zásilka na dobírku. Speciální nástroje takovým firmám dodáme jen proti poskytnutí příslušné zálohy, přičemž k zúčtování poskytnuté zálohy dojde při poslední dodávce. Zhoršení platební schopnosti kupujícího nebo nedodržení sjednaných platebních podmínek nás opravňuje k jejich změně. Při zastavení plateb nebo bankrotu kupujícího je kupní cena splatná ihned. Zadržení platby kupujícím i její započtení vůči jakýmkoli nárokům kupujícího jsou vyloučeny.

Výhrada vlastnictví

Veškeré dodané zboží zůstává v našem vlastnictví až do úplného uspokojení všech našich nároků (zboží s výhradou vlastnictví), a to i kdyby došlo ke konkretizovaným platbám k uspokojení našim zcela určitých pohledávek. Není-li v prodlení s jeho úhradou, smí kupující zboží s výhradou vlastnictví prodat, zpracovat nebo případně zabudovat do strojů jen v rámci obvyklého obchodního styku. Pohledávky kupujícího z jeho prodeje našeho zboží s výhradou vlastnictví včetně všech vedlejších práv, kupující již nyní postupuje v plné výši nám, bez ohledu na to, zda k prodeji došlo jednomu nebo více odběratelům. Při zabudování našich nástrojů do vyšších celků (strojů) automaticky získáváme k těmto strojům spoluvlastnické právo. Dání našeho zboží do zástavy nebo převedení vlastnického práva k němu na jiný subjekt k ručení za splnění pohledávky tohoto subjektu není před úplným zaplacením zboží bez našeho souhlasu přípustné.

Reklamace vad a záruka

Reklamace vad nám musí být nahlášeny neprodleně po obdržení zboží, a to písemně, faxem  nebo e-mailem.  Na reklamace, které obdržíme po 8 dnech od obdržení zboží a později, nebudeme   brát zřetel. Reklamované zboží nám musí být vyplaceně zasláno k posouzení. U oprávněných reklamací si po předchozím vyplaceném vrácení zboží vyhrazujeme právo dodat bezplatnou náhradu za reklamované zboží, jakékoli další nároky však odmítáme.

Příslušný soud, místo plnění atd.

Místem plnění dodávek a plateb, jakož i místem teritoriální příslušnosti soudu je Hradec Králové. Smlouva zůstává závazná i v případě, pokud některá ustanovení jejích podmínek jsou nebo budou neúčinná, což nevede k neplatnosti všech ustanovení smlouvy a nezbavuje kupujícího povinnosti plnit ostatní závazky.

Prosíme, abyste vzali na vědomí níže uvedené změny, platné doplňkově k našim standardním obchodním podmínkám:
1. Zboží zůstává ve vlastnictví prodejce až do úplné úhrady všech pohledávek prodejce včetně jeho vedlejších pohledávek, nároků na náhradu škody a proplacení šek a směnek.
2. Výhrada vlastnictví zůstává platná i v případě, budou-li jednotlivé pohledávky prodejce zahrnuty do kontokorentu, jehož zůstatek bude vyčíslen a uznán.
3. Zpracuje-li kupující zboží s výhradou vlastnictví do nové movité věci, dochází k tomuto zpracování pro prodejce, aniž by z toho pro něj vyplývaly jakékoli závazky. Nová movitá věc se stane majetkem prodejce. Prodejce získá při zpracování, smíchání nebo promíchání zboží se zbožím, které nevlastní, spoluvlastnictví k nové věci v poměru, v jakém je hodnota jeho zboží s výhradou vlastnictví k celkové hodnotě nové věci.
4. Kupující je oprávněn k dalšímu prodeji, dalšímu zpracování nebo zabudování zboží s výhradou vlastnictví jen se zohledněním níže uvedených ustanovení a pouze pod podmínkou, že pohledávky podle bodu 6. také skutečně na prodejce přejdou.
5. Oprávnění kupujícího k prodeji, zpracování nebo zabudování zboží s výhradou vlastnictví v řádném obchodním styku končí odvoláním takového oprávnění prodejcem v důsledku trvalého zhoršení majetkových poměrů kupujícího, nejpozději však zastavením plateb kupujícího nebo podáním návrhu na zahájení popř. zahájením konkursního řízení nebo smírčího řízení na jeho majetek.
6. a) Kupující tímto postupuje pohledávky z prodeje zboží s výhradou vlastnictví se všemi vedlejšími     právy prodejci. b) Došlo-li ke zpracování, smíchání nebo promíchání tohoto zboží a získal-li prodejce k novému zboží spoluvlastnictví v hodnotě jím fakturované částky, přísluší mu alikvotní nárok (pohledávka) z kupní ceny v poměru k hodnotě jeho práv k tomuto novému zboží. c) Zabuduje-li prodejce zboží s výhradou vlastnictví do nějakého stroje, postupuje kupující již nyní z toho vzniklý nárok na úhradu hodnoty zboží s výhradou vlastnictví se všemi vedlejšími právy včetně práva na poskytnutí zajišťovací hypotéky s přednostním pořadím před zbytkem. Prodejce toto postoupení přijímá.
7. Dokud prodejce plní své platební závazky, je zmocněn postoupené pohledávky sám inkasovat. Toto inkasní zmocnění zaniká v případě jeho odvolání, nejpozději však při prodlení platby kupujícího, popř. při podstatném zhoršení jeho majetkových poměrů. V takovém případě kupující prodejce zmocňuje k informování odběratelů o učiněném postoupení a k samostatnému inkasování úhrad těchto pohledávek prodejcem. Kupující je povinen předat na žádost prodejci přesný přehled pohledávek, náležející prodejci, s uvedením jmen a adres odběratelů, výše jednotlivých pohledávek, dnů vystavení faktur atd., a poskytnout mu veškeré informace, nezbytné k uplatnění postoupených pohledávek, jakož i umožnit prověření poskytnutých informací.
8. Přesahuje-li celková hodnota záruk, poskytnutých prodejci, výši jeho pohledávek o více než 10 %, je prodejce povinen na žádost kupujícího nebo na žádost tímto nadměrným zajištěním prodejce postižené třetí osoby podle vlastního výběru uvolnit záruky, přesahující hodnotu pohledávek.
9. Broušení nástrojů dodaných firmou Mercel,cutting knives s.r.o.  může provádět pouze odborná firma . Broušením nástrojů u jiné firmy než u dodavatele je možné , ale tímto automaticky zaniká záruka . Firma nenese žádnou odpovědnost  za poškození nástroje ani za skryté vady způsobené nevhodným broušením.
10. Firma nenese žádnou odpovědnost za úrazy způsobené našimi nástroji ani stroji v nichž jsou namontované .  Toto podléhá školením bezpečnosti práce v dané firmě .
11. Firma nezodpovídá ani za škody při montáži nástrojů ani za případné škody na strojích při provozu .
12. Pokud byl nástroj broušen u jiné firmy , nevztahuje se záruka ani na naše ostření.
13. Výkresová dokumentace zhotovená firmou zůstává jejím duševním vlastnictvím a bez souhlasu firmy nesmí být použita.